ข่าวสารและข้อมูลเชิงลึก

ญี่ปุ่นเป็นโอกาสที่มีความเป็นไปได้สูงสำหรับเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

Illustration from Redd on Unsplash

ธุรกิจระดับโลกที่ประสบความสำเร็จต่างทราบดีว่าญี่ปุ่นเป็นตลาดสำคัญในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific; APAC) ดังนั้น การเข้าสู่ตลาดหรือการขยายตัวเข้าสู่ญี่ปุ่นจึงจำเป็นต้องพิจารณาหลายปัจจัย เช่น ขนาดตลาด การลงทุนในเทคโนโลยีของบริษัทญี่ปุ่น รวมถึงวัฒนธรรมธุรกิจของญี่ปุ่นด้วย

โอกาสที่มีความเป็นไปได้สูงสำหรับเทคโนโลยีของสหรัฐฯ

เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีความโดดเด่นและมีธุรกิจหลายแห่งที่ปรารถนาที่จะขยายตลาดเข้าไปในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตามข้อมูลจากองค์กรส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan External Trade Organization; JETRO) และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment; FDI) พบว่าจำนวนเงินที่บริษัทต่างประเทศลงทุนในญี่ปุ่นสุทธิต่อปี 2020 หลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องออกแล้ว เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 61.8 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ โดยมียอดรวมอยู่ที่เกือบ 7.1 ล้านล้านเยน ซึ่งเป็นจำนวนสูงสุดตั้งแต่ปี 2014 และมากกว่าปี 2016 ที่มียอดเท่ากับ 4.5 ล้านล้านเยน


แผนภูมิแสดงจำนวนเงินจาก FDI ที่ไหลเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นในหน่วย 100 ล้านเยน ตามข้อมูลจาก JETRO
แหล่งที่มา: “ดุลการชำาระเงิน” (กระทรวงการคลัง, ธนาคารกลางญี่ปุ่น)

จากการสำรวจข้อมูลล่าสุดโดย Bloomberg พบว่าปัจจัยที่จะเพิ่มการลงทุนจากต่างประเทศเข้าสู่ญี่ปุ่นในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า ได้แก่ นโยบายที่เป็นมิตรกับธุรกิจ แรงงานมีความสามารถสูง และให้ผลผลิตสูง โดยเฉพาะในภาคเทคโนโลยีและการผลิตขั้นสูง อย่างไรก็ตาม การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในด้าน IT ยังมีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอ จึงทำให้เกิดปัญหาความขาดแคลนของแรงงานด้าน IT ในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลยังอยู่ในช่วงแรกของการเตรียมตัวและยังต้องใช้เวลานานในการพัฒนา ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับบริษัทเทคโนโลยี B2B ระดับโลก เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปสู่ดิจิทัลของญี่ปุ่นยังคงดำเนินต่อไป นั่นหมายถึงคู่แข่งในท้องถิ่นมีจำนวนน้อย

เทคโนโลยีดิจิทัลมีความคาดหวังว่าจะพัฒนาต่อไปในอนาคตอย่างต่อเนื่อง โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้กระตุ้นให้บริษัทญี่ปุ่นเปลี่ยนรูปแบบการทำงานไปเป็นแบบผสมหรือทำงานจากที่ใดก็ได้เต็มเวลา ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ บริการ และการโฆษณาเกี่ยวกับ IT และเทคโนโลยียังคงมีความต้องการสูง ซึ่งตามข้อมูลจาก Dentsu’s Advertising Expenditures ในญี่ปุ่นพบว่าจำนวนการใช้จ่ายในการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 5.9 เปอร์เซ็นต์ทุกปีจนไปถึง 2.2 ล้านล้านเยนในปี 2020

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินระหว่างดอลลาร์สหรัฐและเยนญี่ปุ่นลดลงถึงระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปีอยู่ที่ 135 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐ เทียบกับ 110 เยนในปีที่แล้ว ดังนั้นการลงทุนในด้านการตลาด สื่อ หรือโฆษณาในปี 2022 จะถูกลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งทำให้การขยายธุรกิจในญี่ปุ่นมีความเหมาะสมและน่าสนใจมากขึ้น

ภาพรวมโดยสังเขปของภาคธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น

ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมญี่ปุ่นจึงเป็นที่ต้องการในการขยายธุรกิจ เนื่องจากตามข้อมูลจากธนาคารโลก ค่า GDP ในการประเมินค่าสินค้าและบริการในแต่ละประเทศ (Purchasing Power Parit; PPP) ของญี่ปุ่นในปี 2020 มีมูลค่าถึง 5.33 ล้านล้านเยน ด้วยรายได้ต่อหัวของประชากรสูงที่สุดในโลก จึงทำให้เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความโดดเด่น นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเป็นตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่เป็นอันดับห้าของโลก อันดับสองในเอเชีย และได้เติบโตเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกอีกด้วย ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองและเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกในการเยี่ยมเยือนเพื่อธุรกิจ ประชากรมีการศึกษาสูง มีความชำนาญทางเศรษฐกิจ และมีนโยบายสนับสนุนการทำธุรกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นมีความแข็งแกร่ง


Illustration from Cory Schadt on Unsplash
วัฒนธรรมทางธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศเกาะที่รู้จักกันในนาม “ดินแดนอาทิตย์อุทัย” มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ชาวญี่ปุ่นมักใช้ภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงในบริบททางธุรกิจด้วย ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์ ซับซ้อน และมีระบบการเขียนถึง 3 ระบบที่เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ ฮิระงะนะ คาตะคะนะ และคันจิ ซึ่งแต่ละระบบมีตัวอักษรเป็นของตัวเอง

ความสำเร็จของบริษัทนานาชาติที่ขยายธุรกิจไปยังญี่ปุ่นจะต้องทำการปรับเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าให้เข้ากับท้องถิ่นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ต้องการ
ตรงกันข้าม การปรับเปลี่ยนประสบการณ์ลูกค้าให้เข้ากับท้องถิ่นที่ไม่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมจะถูกมองว่าขาดความจริงใจต่อตลาดญี่ปุ่น รวมถึงการพิจารณาตลาดท้องถิ่นอย่างไม่เพียงพอถือเป็นความเสี่ยงทางธุรกิจและชื่อเสียงที่สำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียโอกาส ไม่ได้รับความไว้วางใจ เกิดความเข้าใจผิด และทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของธุรกิจ

ก่อนที่จะขยายธุรกิจของคุณเข้าไปในญี่ปุ่นนั้นควรพิจารณาถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมและอุปสรรคทางด้านภาษา รวมถึงขั้นตอนการทำธุรกิจอาจแตกต่างไปจากธุรกิจต่างชาติอื่นๆ ดังนั้น เราเชื่อว่าการมีพันธมิตรท้องถิ่นในญี่ปุ่นจะช่วยสร้างยุทธศาสตร์ที่เป็นระบบ ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

KKBC มีประสบการณ์กว้างขวางในการช่วยเหลือบริษัท B2B ในการส่งมอบผลลัพธ์ที่คุ้มค่าด้วยความเร็วของธุรกิจระดับโลกในญี่ปุ่น เราเชื่อว่าการพึ่งพาหน่วยงานการตลาดที่มุ่งเน้นประเทศญี่ปุ่นเพื่อช่วยในการเลือกกลยุทธ์และช่องทางการโฆษณาดิจิทัลที่เหมาะสมนั้นมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการขยายธุรกิจของคุณ

Oval
Oval
ติดต่อเรา

เปิดตัวแคมเปญของคุณในญี่ปุ่นและเอเชีย-แปซิฟิกได้แล้วตอนนี้

มาลองพูดคุยกัน